معرق سنگ و برنج

فیلمی کوتاه از معرق و ترکیبی زیبا و لوکس از سنگ طبیعی و فلز برنج که در بازار بعنوان برنز کاری رایج است.